Vad är språkvård?

Språkvårdsgruppens rekommendationer

Språkvårdsgruppens histora

Kontakt


 
Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskuteras i gruppen. Ärenden som gruppen regelbundet tar upp är t.ex. ändringar av principiell natur i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Under årens lopp har Språkvårdsgruppen arrangerat olika seminarier och konferenser på temat språkvård.

I Språkvårdsgruppen ingår representanter från de organisationer som presenteras nedan.Organisationer med språkrådgivning öppen för utomstående

Institutet för de inhemska språken (Finland)
är en expertmyndighet och Finlands officiella språkvårds- och namnvårdsorgan. Institutets svenska avdelning ger råd i språkfrågor och arbetar med klarspråk och mediespråk. Vi ger också ut tidskriften Språkbruk och upprätthåller frågedatabasen Ordförrådet och namndatabasen Svenska ortnamn i Finland.
 

Mediespråksgruppen
är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet och ger rekommendationer i aktuella språkärenden.
 

Namnarkivet i Uppsala
är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala forskar och informerar om ortnamn och personnamn och ansvarar för institutets myndighetsuppgifter på områden som rör ortnamnsvård och personnamnsvård. Basen för verksamheten vid Namnarkivet i Uppsala är de stora samlingar av ort- och personnamn som byggts upp under 1900-talet.
 

Språkrådet
är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romska och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.
 

Svenska Akademien
har sedan sin instiftelse 1786 ”att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”, dvs. klarhet, uttrycksfullhet och anseende. Detta sker bland annat genom utgivning av Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens grammatik, Svenska Akademiens språklära och Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien. Dessutom delar man ut en rad språkliga och litterära priser och utser innehavare av tjänster som akademiforskare.
 

Terminologicentrum TNC 
är Sveriges nationella centrum för fackspråk och terminologi. TNC har ett regeringsuppdrag via Näringsdepartementet som säger att TNC ska verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället. TNCs arbete med facktermer är därmed en viktig del av språkvården. Den som har frågor om facktermer kan få hjälp via TNC:s termtjänst. TNC gör även större begreppsutredningar tillsammans med fackspecialister och har också utvecklat Rikstermbanken.Övriga organisationer

Europeiska kommissionen
översätter tillsammans med övriga EU-institutioner bland annat all den EU-lagstiftning som blir gällande lag också i Sverige. En förutsättning för att EU-texterna ska fungera effektivt är att de avviker så lite som möjligt från motsvarande texter som produceras i Sverige som original. EU-översättarna har därför ett väl utvecklat samarbete med svenska språkvårdsorgan.
 

Regeringskansliet
har språkexperter i Statsrådsberedningens granskningskansli som svarar för språklig kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement.
 

Riksdagsförvaltningen
bedriver språkvård med två huvudsyften: dels att göra den parlamentariska beslutsprocessen så smidig som möjligt, dels att göra informationen ut till medborgarna om vad som händer inom landets högsta folkvalda församling så tillgänglig som möjligt. Riksdagsförvaltningen är medveten om sin roll som förebild för landets övriga myndigheter och lägger därför stor vikt vid såväl klarspråk som språkriktighet.
 

Samspråk
är ett samarbetsorgan för språkvårdare som arbetar inom offentlig förvaltning. Medlemmarna utbyter erfarenheter och diskuterar klarspråksfrågor.
 

SIS (Swedish Standards Institute)
har språknormering som en deluppgift genom att standarder också innefattar terminologi.
 

Svensklärarföreningen
arbetar på olika sätt för svenskämnet. Man utgör remissinstans i skol- och utbildningsfrågor, anordnar kurser och ger ut tidskriften Svenskläraren samt en årsskrift.
 

Sveriges Radio
har liksom SVT och UR ett språkvårdande uppdrag i sitt sändningstillstånd. De två språkvårdarna vid Sveriges Radio ger råd till de tre programföretagens medarbetare i frågor om bl.a. uttal, ordval, språkriktighet och begriplighet.

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


I Svenska Akademiens ordlista (SAOL) på nätet finns uppgifter om stavning, uttal och böjning av
125 000 nusvenska ord.

      

 Terminologicentrum TNC förvaltar Rikstermbanken som innehåller över 100 000 poster med termer från ett stort antal ämnesområden och på flera språk. I många av posterna finns också annan information i form av definitioner, förklaringar och kommentarer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkvårdsgruppen – Ruotsin kielenhuoltoryhmä – Swedish Language Management Group  – Schwedische Sprachpflegegruppe – Groupe suédois de conseil linguistique – Группа по языковому планированию в Швеции